ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมาชิกในกลุ่ม
นางสาวสุวรรณี  นิลประดับ (อ้อม)
รหัสนักศึกษา  574101025
คบ.1 ภาษาไทย
นางสาวกัลยรัตน์  สิงห์ทอง (แต้ว)
รหัสนักศึกษา  574101023
คบ.1 ภาษาไทยนางสาวศิราณี  วรศรี (แบม)
รหัสนักศึกษา  574101022
คบ.1 ภาษาไทย
นางสาวอุไรวรรณ  ร่มวิเชียร (แป้ง)
รหัสนักศึกษา  574101077
คบ.1 ภาษาไทย
นางสาวบัณฑิตา  เทพพิทักษ์ (นิว)
รหัสนักศึกษา  574101030
คบ.1 ภาษาไทย